Når du selger eiendom gjennom en eiendomsmegler er kravene til hvordan budrunden skal gjennomføres og dokumenteres, både strenge og detaljerte. De samme regler gjelder ikke når du selger eiendom privat. Det kan allikevel lønne seg å formalisere budrunden. Både for å fremstå som en troverdig og ryddig selger, og ikke minst for å minimalisere sjansen for misforståelser og uenighet i ettertid.

Få budet skriftlig ifm. budrunden

Ved salg av eiendom gjennom eiendomsmegler er det et krav i forbindelse med budrunden at første bud fra en budgiver skjer skriftlig. Et slik krav foreligger ikke når man selger eiendom privat. Det anbefales sterkt å motta budd skriftlig og føre en budjournal, slik at hele budrunden kan dokumenteres i ettertid.

Det anbefales å benytte et budskjema når du tar imot bud på eiendommen din. Et budskjema bør som et minimum inneholde følgende:

  • Navn, adresse og fødselsnummer på budgiver
  • Adresse og gnr/bnr. på eiendommen budet gjelder for
  • Budets størrelse
  • Eventuelle forbehold
  • Informasjon om finansiering (navn på bank og kontaktperson i banken)
  • Budgivers underskrift

Alle som har deltatt i budrunden har krav på å få utlevert informasjon om alle bud i budrunden, i ettertid (budets størrelse, når budet ble gitt, akseptfrist og eventuelle forbehold). Det er bare vinner av budrunden som har rett til å få utlevert navn på alle budgivere. Andre deltakere i budrunden, som ikke hadde vinnerbudet, skal bare få utlevert en anonymisert budjournal.

Ingen krav til budfrist ifm. budrunden

Når du selger eiendom selv, er det ikke samme krav til minimum budfrist, som det er når det selges gjennom megler. Det betyr at budgiver i praksis kan sette så kort budfrist som det ønskes. Ofte vil en potensiell kjøper bruke en kort budfrist som et middel til å stresse selger og presse igjennom en aksept av budet. For å ikke la seg presse til å akseptere et bud, kan det være lurt å bestemme seg på forhånd for at man ikke aksepterer bud med en kortere akseptfrist enn f.eks. 24 timer.

Når er en bindende avtale inngått?

Bindende avtale om salg av eiendommen er inngått når selger aksepterer kjøpers bud. Det trengs med andre ord ikke å foreligge en signert kjøpsavtale for at avtalen skal anses som bindende for begge parter. Hvis det aksepterte budet inneholder forbehold, er avtalen ikke endelig før forbeholdende er oppfylt.

Når du som selger har fått kjennskap til et bud, som regel vil dette være når du mottar signert budskjema eller et etterfølgende skriftlig eller muntlig økning av budet, vil budet være juridisk bindende for budgiver, frem til budfristen er utgått.

Det er ingen angrerett ved kjøp og salg av eiendom. Det betyr at om en av partene ønsker å trekke seg fra avtalen, etter at den er å anse som bindende, så må det inngås en avtale mellom kjøper og selger om at kjøpsavtalen heves.